In het algemeen gaat het om gedrag dat niet passend, nuttig of nodig is voor de context waarin iemand zich bevindt en waarbij men bewust of onbewust grenzen schendt, schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan zichzelf, anderen of de omgeving.

Het uit zich in:

 • Non-verbaal agressief gedrag. Met gebruik van oogcontact, houding, mimiek, gebaren, symbolen, afbeeldingen of intonatie. Denk aan: strak staren, met de ogen rollen, dreigende, spottende of vernederende gebaren, beledigende of vernederende berichten of beelden verspreiden, ...
 • Verbaal agressief gedrag. Met gebruik van taal, zoals bijvoorbeeld: face-to-face, per telefoon, mail of brief met woorden beledigen, vernederen, spotten, treiteren, uitdagen, schelden, schreeuwen, …
 • Als er bij bovenstaande vormen ook een vorm van manipulatie, intimidatie of dwang in het spel is, spreken we van psychisch agressief gedrag.
 • Fysiek agressief gedrag. Met gebruik van (delen van) het eigen lichaam, bijvoorbeeld: te dichtbij komen, fysiek hinderen, vastpakken, trekken, duwen, schoppen, slaan, bijten, krabben, spuwen, beschadigen, vernielen of beroven, gooien met voorwerpen, een wapen gebruiken, letsel toebrengen, …

Hoe meer gevaar of kans op schade er van het gedrag uitgaat, hoe ernstiger de situatie.

Naar vorm of soort is er ook een onderscheid in zichtbaarheid. Men spreekt over:

 • Openlijk agressief gedrag. Het agressieve gedrag is duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Het kan zowel fysiek als verbaal zijn. Het gaat om een openlijke confrontatie met of een openlijke aanval op het doelwit, bijvoorbeeld: schelden, slaan, vechten, beschuldigen,...

 • Bedekt agressief gedrag. Hier gaat het om gedrag dat niet direct als agressief wordt onderkend omdat het niet onmiddellijk zichtbaar is. Maar het heeft wel degelijk de bedoeling de ander te schaden. Bijvoorbeeld: stelen, liegen, roddelen, buitensluiten, de één tegen de andere opzetten, aanhoudend tegendraads gedrag.

Geweld of gewelddadig gedrag

We spreken van geweld of gewelddadig gedrag als het agressieve gedrag doelbewust wordt gesteld. Bijvoorbeeld om schade aan te richten, de andere bang te maken, zijn goesting te krijgen, geld te verwerven, ... Psychisch agressief gedrag is een vorm van gewelddadig gedrag. Er zit een bedoeling achter.

(Cyber)pesten

Pestgedrag uit zich in woorden, gebaren of handelingen (online of offline) die gedurende een bepaalde tijd met een zekere systematiek plaatsvinden en die opzettelijk worden gesteld door één of meerdere personen om een andere persoon in een zwakkere machtspositie te kwetsen of te schaden. Pestgedrag tast de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon aan of creëert een vijandige of kwetsende omgeving.

Bijvoorbeeld: systematisch roddelen, verspreiden van beledigende of kwetsende inhoud via sociale media of iemand uitsluiten.

Verwar pesten niet met een conflict of vriendschappelijke plagerijen.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van personen of groepen op basis van persoonlijke kenmerken.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Elke vorm van (non)verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat de eigen integriteit of die van de ander kan schaden. Het gaat dus niet alleen over geslachtsgemeenschap, maar ook over kussen, aanraken tot zelfs het geven van seksuele opmerkingen. 

In navolging van Sensoa spreken we over seksueel grensoverschrijdend of ongepast seksueel gedrag als één van deze voorwaarden niet vervuld is:

 • wederzijdse toestemming
 • vrijwilligheid
 • gelijkwaardigheid
 • gedrag dat niet in overeenstemming is met de seksuele ontwikkelingsfase
 • gedrag dat het zelfrespect schaadt
 • gedrag dat onvoldoende rekening houdt met de context