Delen van informatie 

Als hulpverlener deel je best geen gevoelige informatie zonder de toestemming van de cliënt. Sommige familieleden beschouwen het als een recht om hierover te worden geïnformeerd. Toch is dit slechts in uitzonderlijke gevallen aangewezen. Je maakt het best een proportionele afweging tussen de betrokkenheid van het familielid op de persoon enerzijds en op de aard van het gedrag anderzijds. De gedeelde informatie moet relevant zijn voor de persoon met wie ze wordt gedeeld en passen in het kader van de ultieme finaliteit: goede zorg verlenen.

Enkele reflectievragen: 

 • Met welk doel wordt de informatie meegedeeld? 
 • Is de informatieontvanger voldoende betrokken op de oudere?
 • Kan de informatieontvanger de informatie verwerken? 
 • Wie is de meest geschikte informatieverstrekker? 
 • Is de informatie relevant? 
 • Is de hoeveelheid informatie gepast?
 • Is de informatie gegrond en betrouwbaar? 
 • Wordt de informatie vertrouwelijk meegedeeld?
 • Kan de oudere persoon aanwezig zijn bij het meedelen van de informatie?
 • Hoe wordt er omgegaan met de correct doorgegeven informatie? 

Afspraken over het garanderen van de privacy van de cliënt

Het gaat niet alleen om privacy van cliënten die seksueel actief zijn, maar ook om niet gestoord te worden als een dierbare op bezoek is, of gewoon om even met rust te worden gelaten. Maak daarom met collega’s, bewoners en familie duidelijke afspraken over het garanderen van de privacy van de cliënt. 

Deze afspraken kunnen in de zorg bijvoorbeeld gaan over:  

 • Kloppen, en pas binnen gaan als er antwoord komt.
 • Tijdens de nachtronde niet ‘s nachts zomaar binnenlopen.
 • Wie wanneer de kamer van de bewoner in mag. 
 • Wat er wel en niet in het zorgplan opgenomen wordt over intimiteit en seksualiteit.
 • Hoe er om wordt gegaan met toezichthoudende domotica.
 • Omgang met de privacy van persoonsgegevens, de wet AVG.

Aandachtspunten voor visieteksten

Kies hier voorbeeldzinnen voor de visietekst van jouw organisatie en beantwoord zo aan de privacynoden van jouw bewoners.

De  zorgvoorziening

 • zorgt voor een cultuur van discretie, privacy, vertrouwen en respect in het omgaan met de noden en vragen inzake de intimiteits- en seksualiteitsbeleving van de cliënt.
 • zorgt voor een visie over en een procedure voor het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie in het algemeen, en met betrekking  tot intimiteit en seksualiteit in het bijzonder.

De hulpverlener

 • bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt waarbinnen een dialoog over privacygevoeligezaken over intimiteit en seksualiteit mogelijk is.
 • beschouwt het beroepsgeheim als een belangrijk instrument om deze vertrouwensrelatie mogelijk te maken. (indien sprake van dementie) gaat tactvol in op de mogelijke gevolgen van het verloop van het dementieproces op de intimiteits- en seksualiteitsbeleving van de cliënt.
 • In dit verband kan ook worden afgesproken wie mag worden geïnformeerd in geval van ongecontroleerd seksueel gedrag indien de oudere persoon wilsonbekwaam is geworden
 • overlegt met de cliënt over de informatie die hij wenst uit te wisselen en legt de meerwaarde voor de zorg hiervan uit.