Melden is binnen de 24 uur doorgeven dat er een incident is geweest.

Registreren is het schriftelijk vastleggen van informatie over het incident, zodat je er later uit kan leren. Je meldt best elk incident. Maar je moet niet elk incident even uitgebreid registreren en opvolgen.

Individueel niveau

Door incidenten te melden en te registreren kan je makkelijker de opvang en ondersteuning starten voor wie het grensoverschrijdende gedrag onderging. En het helpt je om sneller de ernst in te schatten en gepast te reageren naar de persoon die het gedrag stelde.

Waar nodig en mogelijk kan je het herstel helpen faciliteren of in herstelbemiddeling voorzien.

Teamniveau

Door een incident te melden en te registreren komt het makkelijker op de agenda van de teamvergadering. Dat draagt bij aan een open praat- en leercultuur.

Je zoekt samen naar oorzaken en gaat na of je de manier van werken moet aanpassen.

Je bepaalt wat je team nodig heeft om de draad weer op te nemen en met welke maatregelen en bijsturingen je gelijkaardige situaties kan voorkomen.

Organisatieniveau

Meld en registreer incidenten zodat de werkgever weet wat er zich afspeelt op de werkvloer. De analyse van de gegevens geeft zicht op aantal, aard, omvang, patronen en oorzaken. Dat helpt om uit te stijgen boven individuele voorvallen en om structurele maatregelen te nemen.

Sector – maatschappelijk niveau

Met de geregistreerde gegevens kun je ook koepels, vakbonden, steunpunten en overheden materiaal in handen geven om beleidsmaatregelen te nemen.

Voorwaarde is dat er in de registraties en analyses van de verschillende organisaties gemeenschappelijke basisgegevens zitten. Dan zijn ze onderling vergelijkbaar.

Incidenten melden en registreren is wettelijk verplicht

Volgens de Welzijnswet moet de werkgever een register van feiten door derden bijhouden.

Daarin worden verklaringen van medewerkers opgenomen over feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op de werkplaats.

Dat is voor de werkgever een belangrijke bron van informatie om specifieke maatregelen te nemen ter bescherming van de medewerkers tegen psychosociale risico’s.

Het Kwaliteitsdecreet en het Decreet Rechtspositie Minderjarigen verplicht organisaties om grensoverschrijdend gedrag tegen gebruikers te melden wanneer het zich voordoet.

Heeft een medewerker een letsel opgelopen door een incident? Dan is een aangifte nodig bij de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever of minstens een aantekening erover in het register lichte ongevallen.

In sommige gevallen is het ook nodig of aangewezen om het incident aan te geven bij de politie of het parket.