Communiceer met de ouders of familie

Informeer de nabije context van de getroffene(n), eventuele getuigen en de veroorzaker.

Vertel wat er gebeurd is, geef voorlichting over hoe hun naaste kan reageren en hoe ze hem of haar kunnen opvangen en steunen.

Werk je met kinderen, jongeren of met volwassenen met een handicap?

Maak hier liefst al op voorhand afspraken over met de ouders of voogd. Wanneer en hoe zullen jullie hen sowieso informeren en komt dat overeen met wanneer en hoe zij geïnformeerd willen worden?

Gaat het om volwassenen handelingsbekwame personen?

Informeer dan alleen diens naaste(n) als de betrokken persoon hierachter staat en weet dat je hen contacteert. Anders loop je het risico dat het vertrouwen in jullie relatie beschadigd wordt. 

Lees hier alles over communicatie met ouders na integriteitsschendingen.

Win advies in

Bij minderjarigen kan je consults inwinnen bij het Vertrouwencentrum Kindermishandeling, bij meerderjarigen bij het CAW.

Communiceer in je organisatie

 • Contacteer en informeer onmiddellijk je leidinggevende zodat die op de hoogte is en de nodige maatregelen kan treffen, zowel praktisch als qua opvang en nazorg.
 • Help bij het melden en registreren van het incident. Noteer ten minste: datum, tijd en locatie, namen van getroffene(n), getuige(n), veroorzaker(s) en een beschrijving van de feiten. Deze informatie kan ook van belang zijn bij een eventuele aangifte.
 • Breng collega’s op de hoogte over wat er gebeurd is en geef hen zo nodig tijd en ruimte om stoom af te blazen.
 • Infomeer de direct en indirect betrokkenen over wat er verder zal gebeuren en geef hen zo nodig voorlichting en/of psycho-educatie.

Communiceer met andere organisaties als dat nodig is

Breng zo nodig de plaatsende instantie, het eigen agentschap en/of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte.

Overweeg: aangifte doen bij de politie of niet?

 • Begeleid de getroffene bij het doen van aangifte bij de politie en/of de verzekeraar als het gaat om strafbare feiten en/of als er schade is.
 • Met een aangifte geef je de persoon die het grensoverschrijdende gedrag stelde de boodschap dat die persoon niet alleen een organisatiegrens maar ook een maatschappelijke grens overtrad.
 • Om de persoonlijke gegevens van het slachtoffer te beschermen, kun je aangifte doen op naam en adres van de vzw als rechtspersoon in plaats van die van het slachtoffer. Zo komen persoonlijke gegevens niet in het proces-verbaal te staan. Zo geef je als organisatie een duidelijk signaal dat je het gedrag ernstig neemt. Het helpt als je op voorhand afspraken maakt met de lokale politie.
 • Maak afspraken over de aangifte van strafbare feiten: Wat wil je er mee bereiken? Wie doet aangifte? Waar en wanneer doe je aangifte? Welk materiaal moet je verzamelen om een klacht in te dienen (foto’s, medische attesten)? Hoe wordt het slachtoffer begeleid en juridisch ondersteund?

Zorg op lange termijn voor pleger en slachtoffer

 • Contacteer gespecialiseerde hulpverlening als de getroffene(n) langer dan 6 weken last blijven hebben van wat er gebeurde. Doe dit enkel als ze daar toestemming voor geven.
 • Contacteer een bemiddelingsdienst als herstelbemiddeling wenselijk is.
 • Evalueer met je team en liefst ook samen met de betrokkenen het incident. Ga wat je van het gebeurde kunt leren, of er nog maatregelen moeten worden genomen naar de verschillende betrokkenen en of er werkprocedures moeten worden aangepast.