Agressie niet enkel negatief?

Agressie is een oer-energie. Een innerlijk motiverende kracht die je helpt om jezelf te beschermen, om je te ontwikkelen, te presteren, doelen te bereiken, je te verdedigen, op te komen voor de eigen grenzen en behoeften en je te positioneren in sociale interacties. Je kan deze kracht zowel constructief als destructief inzetten en uiten.

Emoties aan de oorsprong

Aan agressie ligt vaak boosheid ten grondslag. Bijvoorbeeld omdat bepaalde verwachtingen of behoeften niet vervuld zijn of zelfs bedreigd worden. Deze emotie helpt je om je krachten te bundelen in een bedreigende situatie of in een situatie waarin je iets wil veranderen.

Ook pijn en angst kunnen een onderliggende reden zijn. Angst kan paniek worden en zo omslaan in een aanval van blinde woede.

Grensoverschrijdende agressie

Als agressie zich uit in gedrag waarbij iemand grenzen overschrijdt en waarbij deze persoon anderen, zichzelf of de omgeving schade berokkent is er sprake van agressief gedrag. Daarbij is de persoon zich niet per se bewust van de gevolgen en de effecten van het eigen gedrag.

Icoba verstaat onder agressief gedrag elk verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat persoonlijke of algemeen geldende waarden en normen schendt, grenzen overschrijdt en (on)bewust schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan anderen, de omgeving of zichzelf.

Als je regelmatig te maken hebt met agressief gedrag kan dat heel stresserend en belastend zijn. Agressief gedrag tast de veiligheid en het welzijn van mensen aan. Het heeft een negatieve invloed op het leef- en werkklimaat en op de kwaliteit van het aanbod. Agressief gedrag kan je onderverdelen in verschillende soorten. Een integraal agressiebeleid richt zich op alle soorten agressief gedrag.