Een beleid grensoverschrijdend gedrag of toch kiezen voor 1 thema?

Grenswijs zet je op weg om een beleid grensoverschrijdend gedrag te maken

 • Doe de quickscan en kom te weten waar je organisatie beleidsmatig kan op inzetten. 
 • Creëer een beleidsplan voor je organisatie. 
 • Ontdek de 6 W’s: 6 fasen om je integriteitsbeleid te ontwikkelen en te verankeren.

Wil je meer weten over 1 deelthema?

Op zoek naar organisaties met sectorspecifieke kennis?

Lees hier welke organisatie je in jouw sector kan ondersteunen.

Procesondersteuning nodig bij seksueel beleid?

Tijdens een online intake leren we de noden kennen van jouw organisatie. Op basis van de quickscan en deze intake adviseert Sensoa een traject.  

Een procesbegeleider ondersteunt en adviseert het beleidsproces, jouw interne werkgroep implementeert.  

Mogelijke acties waarbij ondersteuning mogelijk is tijdens vraag- en antwoordsessies: 

 • het opstellen van een visie op gewenst en ongewenst gedrag 
 • het concretiseren van maatregelen na een incident (inclusief zorg, herstel, leerkansen, tucht) 
 • het opleiden van een aanspreekpersoon integriteit 
 • een vorming over het Vlaggensysteem (seksueel grensoverschrijdend gedrag) 
 • … 

Na een procesbegeleiding: 

 • zit je team op eenzelfde lijn over wat grensoverschrijdend is en wat niet (aan de hand van  het Grenswijs systeem);
 • krijg je antwoorden op concrete vragen (zoals hoe concreet preventie organiseren, hoe maatregelen na een incident concretiseren, …);
 • heb je een gedragen reactie-, preventie- en kwaliteitsbeleid.

Lees er hier alles over.

Werk je in het onderwijs en wil je focussen op het opstellen van een leerlijn? Lees hier hoe de Sensoa-procesbegeleiding eruitziet om een leerlijn relaties en seksualiteit op te stellen.

Procesondersteuning nodig bij beleid grensoverschrijdend gedrag of agressie?

Organisaties die behoren tot het PC 319.01 en PC 331 kunnen Icoba kosteloos inschakelen als klankbord of coach om een agressiebeleid te ontwikkelen of te verbeteren.   

Chat, bel of mail ons met je vraag. We maken een afspraak voor een intakegesprek om je vraag verder uit te diepen. Zo’n gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.   

Zo check je of je organisatie bereid is aan de drie basisvoorwaarden te voldoen: 

 • Is de directie mee? Haar steun bepaalt de slaagkansen van je agressiebeleid. Want zij zet het kader uit: op vlak van inhoud, mandaten en middelen.  
 • Is de opstart van een projectgroep mogelijk waarin verschillende functies vertegenwoordigd zijn? Dit garandeert een brede inbreng en een ruim draagvlak. De projectgroep bestaat minimum uit drie en maximum uit tien personen.  
 • Staat gelijkwaardigheid centraal in je projectgroep? Als iedereen zich gerespecteerd en erkend voelt voor zijn inbreng leveren groepsprocessen optimale resultaten.   

Op basis van de intake bekijken we of en hoe ondersteuning en samenwerking vorm kunnen krijgen. Dat bespreken we in een tweede bijeenkomst.  

Zijn er meer dan twee bijeenkomsten nodig? Dan stellen we een samenwerkingsovereenkomst met een begeleidingstraject op.

We formuleren:  

 • de doelen  
 • het globale kader: methode, tijdschema, grenzen en taken  
 • mogelijke externe partners  
 • de wederzijdse engagementen van de samenwerking  

Daarna start de eigenlijke begeleiding. Afhankelijk van de vraag bestrijkt dit een korte of lange periode. Tijdens en na de samenwerking evalueren we, sturen we bij waar nodig en voorzien we na 6 maanden een follow-up.  

Onze principes:   

 • We werken op maat en emanciperend.
 • Leren van anderen door bewust ‘over het muurtje te kijken’ vinden wij belangrijk.
 • We hebben respect en aandacht voor een evenwaardige inbreng van alle betrokkenen.  
 • We erkennen directie in haar verantwoordelijkheid om de preventie, aanpak en nazorg met betrekking tot agressie te organiseren.

Procesondersteuning nodig bij beleid pesten?

Waar ligt de grens tussen een onschuldig plagerijtje en pestgedrag? Hoe herken je de signalen? En hoe ga je ermee om? Sneller én beter leren inspelen op pestgedrag is de beste manier om het te voorkomen. 

Een respectvolle groepssfeer met weerbare kinderen, jongeren én volwassenen ligt aan de basis van een leefbare groep, school en organisatie zonder pesten. 

Pimento ondersteunt je organisatie graag om permanent te bouwen aan een duurzaam kader waarin iedereen zichzelf kan zijn.

In een intakegesprek komen we te weten waar de noden van je organisatie liggen, om op basis daarvan sessies op maat uit te werken.

In deze sessies wordt samen nagedacht over en gewerkt aan een gedragen visie over (cyber)pesten, een doelstellingenkader en een actieplan. Hierin proberen we zo concreet mogelijk te gaan, zodat het nadien duidelijk is welke stappen wanneer en door wie gezet moeten worden.

We nemen hier graag de stem van jongeren mee. Op maat van jouw organisatie bekijken we hoe deze jongerenparticipatie eruit kan zien.