Definitie volgens het Grenswijs-systeem

Om te streven naar een positief klimaat, streven we ernaar de doelgroep én medewerkers zicht te laten krijgen in welk gedrag oké is en welk niet.

Daarvoor gebruiken we de 6 criteria van het Grenswijs-systeem: (1) toestemming of akkoord (2) vrijwilligheid (3) gelijkwaardigheid (4) geschikt volgens ontwikkelings- of functioneren (5) passend in de context (6) zonder negatieve impact.

Concreet vertaald: 

 • Is er een maatschappelijk akkoord voor het gestelde gedrag? Geven alle betrokkenen toestemming en voelen ze zich er prettig bij? 
 • Gebeurt dit vrijwillig? Is er geen sprake van druk of dwang?
 • Zijn beide partijen gelijkwaardig? Op vlak van leeftijd, intelligentie, macht, maturiteit, …?
 • Past het gedrag binnen de ontwikkeling of het functioneren? Is het gedrag typisch en aanvaardbaar voor de ontwikkelingsfase? Zijn er redenen om ons zorgen te maken over het functioneren?
 • Past het gedrag in de context? Houdt het rekening met de omgeving en stoort het niemand?
 • Is er geen negatieve impact? Veroorzaakt het gedrag geen fysieke, emotionele of psychische schade bij de persoon zelf of bij het slachtoffer?

Voorbeelddefinities

Onderstaande voorbeelden zetten je op weg. Beperk je beleid echter niet tot het neerschrijven van wat niet oké is, maar besteed in je visie en in je gedragscode aandacht aan wat oké en gewenst gedrag is.

Je kan ervoor kiezen om grensoverschrijdend gedrag breed te definiëren, of specifieke vormen van grensoverschrijdend gedrag te benoemen.

 • Grensoverschrijdend gedrag is elk gedrag dat persoonlijke of algemeen geldende waarden en normen schendt, grenzen overschrijdt en (on)bewust schade toebrengt of dreigt toe te brengen aan anderen, de omgeving of zichzelf.

 • Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij iemand grenzen overschrijdt en waarbij deze persoon anderen, zichzelf of de omgeving schade berokkent.

 • Pesten is grensoverschrijdend gedrag dat herhaaldelijk gebeurt, de intentie heeft om te schaden, waar een machtsverhouding en een negatieve impact is.

 • Discriminatie is iemand ongelijk beoordelen of behandelen op basis van afkomst, geloofsovertuiging, handicap, …

 • Racistische discriminatie is iemand ongelijk beoordelen of behandelen op basis van nationaliteit, afkomst, huidskleur of cultuur.

 • Holebi-of transfobie gaat over negatieve gevoelens en gedrag tegenover gender- en seksueel diverse personen die ontstaan uit vooroordelen over seksualiteit en gender. Het kan gaan over gemene opmerkingen, discriminatie tot zelfs fysiek geweld. Het kan ook gaan over holebi- of transnegativiteit: opmerkingen of uitspraken die schadelijk kunnen zijn voor holebi’s en transgender personen.